Homo kenyaensis Zeitoun, 2000
Details
Year: 2000
Taxonomic Rank: Species
Holotype: KNM-ER 3733
Status: Potentially valid
Remark:  
Remarks

Zeitoun (2000) established Homo kenyaensis with KNM-ER 3733 as the holotype. 

Additional References
V. Zeitoun
The Human Canopy: Homo erectus, Homo soloensis, Homo pekinensis and Homo floresiensis
The Human Canopy: Homo erectus, Homo soloensis, Homo pekinensis and Homo floresiensis, 2009